Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Opcje przelewów

Przelewy zagraniczne w Nkantor.pl mogą być wykonane w różnych opcjach kosztowych i różnych trybach czasowych. Dostępne opcje kosztowe: SHA lub OUR. Dostępne opcje czasowe: zwykły lub ekspres. W zależności od wyboru danej opcji i trybu, koszty i czasy przelewów międzynarodowych w zależności od przelewanej waluty różnią się – więcej o kosztach przelewów w sekcji koszty transakcji.

Opcje przelewów

Opcja SHA polega na podziale kosztów przelewu pomiędzy nadawcę i beneficjenta. Niesie ona ze sobą ryzyko otrzymania przez odbiorcę kwoty przelewu pomniejszonej o opłaty banków pośredniczących w przelewie (zwłaszcza przy przelewach USD). Beneficjent przelewu może również (nie musi) zostać obciążony opłatami za przyjęcie waluty. Uzależnione jest to od rodzaju jego rachunku bankowego.

W przypadku przelewów EUR w standardzie SEPA ryzyko to właściwie nie występuje, a koszty przelewu są bardzo atrakcyjne.

Korzystając z Opcji OUR mamy gwarancję, że cała kwota przelewu dotrze do beneficjenta- nie występują tu koszty banków pośredniczących. Koszt przelewu leży po stronie nadawcy, a odbiorca, w zależności od rodzaju jego rachunku bankowego może jedynie zostać obciążony opłatą za przyjęcie waluty.

Przelewy USD, GBP, CHF

Przelewy USD, GBP, CHF wykonywane są w standardzie SWIFT. Większość przelewów USD, GBP, CHF w opcji SHA kierowanych do EOP (Europejskiego Obszaru Płatniczego) nie jest obciążana kosztami banków pośredniczących. Wystąpienie opłat pośrednich jest niezwykle rzadkie i zależy od banków, które wystąpią na drodze przelewu. Opłaty jeśli wystąpią nie są wysokie i wynoszą kilka jednostek waluty.

Użytkownicy kierujący przelewy USD, GBP, CHF poza kraje EOP (USA, Azja, Ameryka Południowa) w opcji SHA muszą liczyć się z kosztami banków pośredniczących. Opłaty te wynoszą od kilku do kilkudziesięciu USD. Beneficjent otrzyma kwotę pomniejszoną o te opłaty.

Opłata za przelewy USD, GBP, CHF w opcji SHA wynosi 0,05% wartości transakcji (minimum 5 pln).

W przelewach USD, GBP, CHF w opcji OUR nie wystąpią opłaty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma całą przesyłaną kwotę. Odbiorca może być jedynie obciążony za przyjęcie waluty przez swój bank, w zależności od rodzaju rachunku.

Koszt przelewu w opcji OUR dla USD, GBP, CHF wynosi 0,05% (minimum 5PLN) + 60PLN i jest w pełni pokrywany przez nadawcę przelewu.

Przelewy EUR

Przelewy EUR w opcji SHA kierowane do krajów Europejskiego Obszaru Płatniczego (EOP) są wykonywane w standardzie SEPA (ang. Standard European Payment Area). Oznacza to, że nie wystąpią żadne koszty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma pełną kwotę przelewu. Odbiorca może być jedynie obciążony za przyjęcie waluty przez swój bank, w zależności od rodzaju rachunku.

Przelewy EUR w opcji SHA do krajów spoza EOP mogą być obciążone kosztami banków pośredniczących. Opłata ta wynosi od kilku do kilkudziesięciu EUR. Beneficjent może zostać obciążony opłatą za przyjęcie waluty przez swój bank.

Koszt przelewu EUR w opcji SHA bez względu na kraj odbiorcy wynosi 3 pln.

W przelewach EUR w opcji OUR nie wystąpią opłaty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma całą przesyłaną kwotę. Odbiorca może być jedynie obciążony za przyjęcie waluty przez swój bank, w zależności od rodzaju rachunku.

Koszt przelewu w opcji OUR dla EUR wynosi 63 PLN i jest w pełni pokrywany przez nadawcę przelewu.

Ważne informacje, uwagi

Przelewy EUR, USD, GBP, CHF na terenie EOP (Europejskiego Obszaru Płatniczego) zalecamy wykonywać w opcji SHA, ponieważ koszty banków pośredniczących w strefie EOP występują niezwykle rzadko. Nawet jeśli wystąpią to są przeważnie znacznie niższe niż różnica kosztowa pomiędzy opcją OUR i SHA.

Przelewy EUR, USD, GBP, CHF poza strefę EOP (USA, Azja, Ameryka Południowa) rekomendujemy wykonywać w opcji OUR, ponieważ przelewy te najczęściej są obciążane opłatami banków pośredniczących w wysokości od kilku do kilkudziesięciu USD. Korzystanie z opcji OUR zagwarantuje, że beneficjent otrzyma pełną kwotę przelewu. Jest to szczególnie ważne przy opłatach faktur. Niezależnie od wyboru kosztowej opcji przelewu SHA/OUR, beneficjent może być obciążony kosztem przyjęcia waluty na rachunek i na ten koszt nie ma wpływu wybór opcji kosztowej przelewu. Ten koszt wyłącznie zależy od rodzaju rachunku i oferty banku beneficjenta przelewu i nadawca przelewu nie ma na to w żadnym stopniu wpływu.

NKantor