Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Koszty transakcji

Rejestrując się w serwisie NKantor, możesz liczyć na szereg korzyści. Dbamy o to, aby Twoje transakcje były bezpieczne i opłacalne dla Ciebie. Poniżej znajdziesz informacje o bezpłatnych usługach Nkantor oraz usługach, przy których naliczane są opłaty.

  • Rejestracja w NKantor.pl – bezpłatna
  • Wykonywanie transakcji – bezpłatnie
  • Przyjęcie przelewów walutowych z banków krajowych (opcja SHA*) – bezpłatnie
  • Przyjęcie przelewów walutowych z banków zagranicznych (opcja SHA*) – bezpłatnie
  • Elektroniczne rachunki księgowe – bezpłatne
  • Przelewy między Klientami a bankami, w których NKantor.pl posiada rachunki bankowe – bezpłatnie

*opcja SHA: koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę

Przelewy do banków, w których NKantor posiada rachunki bankowe

    BANK     PLN EUR CHF USD GBP

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie ND ND ND ND

bezpłatnie bezpłatnie1 bezpłatnie1 bezpłatnie1 bezpłatnie1
 bezpłatnie  bezpłatnie5  5 PLN bezpłatnie5 bezpłatnie
 bezpłatnie6 bezpłatnie6 bezpłatnie6  bezpłatnie6 bezpłatnie6

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie

bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie
 bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie


(1) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 750 USD, 500 CHF, 500 GBP; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 5 PLN.
(2) Przelewy walutowe do INNYCH BANKÓW krajowych wykonywane są w opcji SHA (shared charges), czyli koszty dzielone są pomiędzy nadawcę a odbiorcę. Twój Bank może obciążyć Cię za przychodzący przelew walutowy. Sprawdź TOiP (Tabela Opłat i Prowizji produktów) Twojego banku. Przelewy złotówkowe wysyłane są Eliksirem (ELIXIR to system przelewów międzybankowych realizowanych w czasie rzeczywistym), przelewy EUR wysyłane są przez SEPA, natomiast pozostałe waluty (GBP, CHF, USD) wysyłane są drogą SWIFT.
(3) Przelewy walutowe do BANKÓW ZAGRANICZNYCH wykonywane są w opcji SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę a odbiorcę). Bank beneficjenta może (nie musi) obciążyć go za przychodzący przelew walutowy. Banki pośredniczące w przelewie mogą (nie muszą) pobrać opłatę za przelew. Użytkownik może wybrać przelew zagraniczny w opcji OUR. Opcja OUR oznacza, że koszty związane z realizacją przelewu (60 pln), w tym koszty banku zleceniodawcy oraz banków pośredniczących pokrywane są przez zleceniodawcę przelewu.

(4) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 750 EUR, 500 CHF, 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN.
(5) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 3 PLN.
(6) bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 jednostek waluty, 3000 PLN.

Przelewy zagraniczne i do banków, w których NKantor nie posiada rachunków bankowych

Przelewy zagraniczne w Nkantor.pl mogą być wykonane w różnych opcjach kosztowych i różnych trybach czasowych. Dostępne opcje kosztowe: SHA lub OUR. Dostępne opcje czasowe: zwykły lub ekspres. W zależności od wyboru danej opcji i trybu, koszty i czasy przelewów międzynarodowych w zależności od przelewanej waluty kształtują się następująco:

waluta

opcja przelewu

koszt

SHA

OUR

czas

zwykły

ekspres

zwykły

ekspres

3 pln 

20 pln

63 pln

80 pln

 

0,05% (min. 5pln)

0,05% (min. 5pln)
+ 80 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 60 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 140 pln

 

0,05% (min. 5pln) 

0,05% (min. 5pln)
+ 80 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 60 pln

0,05% (min. 5pln)
+ 140 pln

 

0,05% (min. 5pln) 

nd.

0,05% (min. 5pln)
+ 60 pln

nd.

Opcja SHA (ang. share) – w tej opcji przelewu międzynarodowego koszt przelewu jest dzielony pomiędzy strony przelewu, czyli pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu. Użytkownik Nkantor jako nadawca przelewu ponosi koszt wskazany w powyższej tabeli, zaś odbiorca przelewu (w szczególności dotyczy to przelewów waluty USD) może otrzymać przelew pomniejszony o opłaty banków pośredniczących w przelewie. Mogą wystąpić także opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

Opcje przelewów

Opcja SHA polega na podziale kosztów przelewu pomiędzy nadawcę i beneficjenta. Niesie ona ze sobą ryzyko otrzymania przez odbiorcę kwoty przelewu pomniejszonej o opłaty banków pośredniczących w przelewie (zwłaszcza przy przelewach USD). Beneficjent przelewu może również (nie musi) zostać obciążony opłatami za przyjęcie waluty. Uzależnione jest to od rodzaju jego rachunku bankowego.

W przypadku przelewów EUR w standardzie SEPA ryzyko to właściwie nie występuje, a koszty przelewu są bardzo atrakcyjne.

Korzystając z Opcji OUR mamy gwarancję, że cała kwota przelewu dotrze do beneficjenta- nie występują tu koszty banków pośredniczących. Koszt przelewu leży po stronie nadawcy, a odbiorca, w zależności od rodzaju jego rachunku bankowego może jedynie zostać obciążony opłatą za przyjęcie waluty.

Przelewy USD, GBP, CHF

Przelewy USD, GBP, CHF wykonywane są w standardzie SWIFT. Większość przelewów USD, GBP, CHF w opcji SHA kierowanych do EOP (Europejskiego Obszaru Płatniczego) nie jest obciążana kosztami banków pośredniczących. Wystąpienie opłat pośrednich jest niezwykle rzadkie i zależy od banków, które wystąpią na drodze przelewu. Opłaty jeśli wystąpią nie są wysokie i wynoszą kilka jednostek waluty.

Użytkownicy kierujący przelewy USD, GBP, CHF poza kraje EOP (USA, Azja, Ameryka Południowa) w opcji SHA muszą liczyć się z kosztami banków pośredniczących. Opłaty te wynoszą od kilku do kilkudziesięciu USD. Beneficjent otrzyma kwotę pomniejszoną o te opłaty.

Opłata za przelewy USD, GBP, CHF w opcji SHA wynosi 0,05% wartości transakcji (minimum 5 pln).

W przelewach USD, GBP, CHF w opcji OUR nie wystąpią opłaty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma całą przesyłaną kwotę. Odbiorca może być jedynie obciążony za przyjęcie waluty przez swój bank, w zależności od rodzaju rachunku.

Koszt przelewu w opcji OUR dla USD, GBP, CHF wynosi 0,05% (minimum 5PLN) + 60PLN i jest w pełni pokrywany przez nadawcę przelewu.

Przelewy EUR

Przelewy EUR w opcji SHA kierowane do krajów Europejskiego Obszaru Płatniczego (EOP) są wykonywane w standardzie SEPA (ang. Standard European Payment Area). Oznacza to, że nie wystąpią żadne koszty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma pełną kwotę przelewu. Odbiorca może być jedynie obciążony za przyjęcie waluty przez swój bank, w zależności od rodzaju rachunku.

Przelewy EUR w opcji SHA do krajów spoza EOP mogą być obciążone kosztami banków pośredniczących. Opłata ta wynosi od kilku do kilkudziesięciu EUR. Beneficjent może zostać obciążony opłatą za przyjęcie waluty przez swój bank.

Koszt przelewu EUR w opcji SHA bez względu na kraj odbiorcy wynosi 3 pln.

W przelewach EUR w opcji OUR nie wystąpią opłaty banków pośredniczących, a beneficjent otrzyma całą przesyłaną kwotę. Odbiorca może być jedynie obciążony za przyjęcie waluty przez swój bank, w zależności od rodzaju rachunku.

Koszt przelewu w opcji OUR dla EUR wynosi 63 PLN i jest w pełni pokrywany przez nadawcę przelewu.

Ważne informacje, uwagi

Przelewy EUR, USD, GBP, CHF na terenie EOP (Europejskiego Obszaru Płatniczego) zalecamy wykonywać w opcji SHA, ponieważ koszty banków pośredniczących w strefie EOP występują niezwykle rzadko. Nawet jeśli wystąpią to są przeważnie znacznie niższe niż różnica kosztowa pomiędzy opcją OUR i SHA.

Przelewy EUR, USD, GBP, CHF poza strefę EOP (USA, Azja, Ameryka Południowa) rekomendujemy wykonywać w opcji OUR, ponieważ przelewy te najczęściej są obciążane opłatami banków pośredniczących w wysokości od kilku do kilkudziesięciu USD. Korzystanie z opcji OUR zagwarantuje, że beneficjent otrzyma pełną kwotę przelewu. Jest to szczególnie ważne przy opłatach faktur. Niezależnie od wyboru kosztowej opcji przelewu SHA/OUR, beneficjent może być obciążony kosztem przyjęcia waluty na rachunek i na ten koszt nie ma wpływu wybór opcji kosztowej przelewu. Ten koszt wyłącznie zależy od rodzaju rachunku i oferty banku beneficjenta przelewu i nadawca przelewu nie ma na to w żadnym stopniu wpływu.

Przelewy do Nkantor

Serwis Nkantor posiada rachunki w następujących bankach:

 BGŻ BNP

Zapewnia nam to możliwość przyjęcia od naszych Klientów przelewów PLN i w walutach ze wszystkich banków w Polsce i ze świata. Koszt przelewu PLN i walut z banków, w których posiadamy rachunki najczęściej będzie darmowy (zależy to od rodzaju rachunku bankowego i jego parametrów). W przypadku przelewów PLN z innych banków koszt będzie darmowy lub wyniesie 1 pln.

Nkantor przyjmuje na swoje rachunki przelewy walutowe ze wszystkich banków na świecie. Przelewy walut z banków spoza Polski powinny być wykonywane pod pewnymi warunkami, tj. przelewy walutowe  powinny być wykonywane na wskazany w Panelu Transakcyjnym rachunek bankowy Nkantor. Muszą być wykonane w opcji SHA (podział kosztów pomiędzy odbiorcą i nadawcą przelewu) lub OUR (koszt przelewu po stronie nadawcy). Takie zlecenie przelewu gwarantuje to, że nasi klienci nie zostaną obciążeni przez Nkantor kosztem przyjęcia waluty. W przypadku przelewów walutowych wykonywanych z banków zagranicznych, koszt przelewu po stronie Klienta zależny jest od rodzaju i parametrów rachunku Klienta. Szczegóły dotyczące opłat dostępne są w bankach.

Koszty transakcji w Nkantor

nFX i easyN

transakcje w ramach usługi wymiany walut „nFX” oraz „easyN” są wykonywane online z aktualnym kursem Forex prezentowanym na stronie głównej naszego serwisu
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość zlecenia: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).

TWÓJ KURS

Transakcje w ramach usługi wymiany walut „TWÓJ KURS” są wykonywane z kursem określonym przez Użytkownika, w chwili gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie wyższy (dla kupna) oraz gdy zlecony kurs spotka się z kursem na rynku lub będzie niższy (dla sprzedaży),
* do transakcji nie jest doliczana żadna prowizja,
* minimalna wartość zlecenia: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).

TWÓJ TERMIN

Transakcje „TWÓJ TERMIN” są wykonywane w terminie i ew. cyklu określonym przez Użytkownika po kursie prezentowanym na stronie głównej Serwisu z chwili wykonania zlecenia,
* minimalna wartość zlecenia: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).
* w przypadku złożenia zlecenia i braku środków na koncie w Nkantor w terminie zlecenia, zlecenie jest odrzucane.

nFX24 i easyN24

Transakcje „nFX24” i „esasyN24” są wykonywane online po kursach prezentowanych w Panelu Transakcyjnym podczas realizacji transakcji.

* kursy dla transakcji nFX24 różnią się od kursów ze strony głównej Serwisu o 0,01 pln dla każdej waluty i dla każdego kierunku transakcji,
* przy bardzo dużej zmienności na globalnym rynku walutowym, kursy dla transakcji nFX24 i easyN24 mogą różnić się od standardowych kursów ze strony głównej o więcej niż 0,01 pln,
* minimalna wartość transakcji: 20 000 PLN (kupno walut) lub 5 000 jednostek waluty (sprzedaż walut).

NKantor