Kupno

EUR

Sprzedaż

Kupno

CHF

Sprzedaż

Kupno

USD

Sprzedaż

Kupno

GBP

Sprzedaż

kursy wymiany od 5000 jednostek waluty. Pozostałe kursy

Regulamin

I.Postanowienia ogólne

§1 Definicje

1. Serwis – Serwis Nkantor.pl (Nkantor.pl) – serwis internetowy znajdujący się pod adresem Nkantor.pl prowadzony przez Operatora.
2. Operator – SUPER GRUPA PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000694486, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9571075102, posiadająca numer identyfikacyjny REGON: 22216567.
3. Regulamin (Regulamin Nkantor.pl) – niniejszy dokument definiujący Regulamin Serwisu Nkantor.pl.
4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której w wyniku zakończenia procesu Rejestracji zostało założone Konto Użytkownika.
5. Rejestracja – całość procesu, prowadzącego do założenia Konta Użytkownika w Serwisie Nkantor.pl. Zakończenie procesu Rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól.
6. Konto Użytkownika – konto założone dla Użytkownika po przeprowadzeniu procesu Rejestracji. Konto Użytkownika charakteryzuje się unikalnym loginem. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest poprzez Panel Transakcyjny, wyłącznie na podstawie ustalonego przez Użytkownika hasła i wybranych cyfr jego numeru telefonu.
7. Panel Transakcyjny – interfejs graficzny, który umożliwia Użytkownikowi zarządzanie Kontem Użytkownika w Serwisie Nkantor.pl oraz składanie zleceń wymiany walut.
8. Obsługiwane Waluty – waluty, których kupno lub sprzedaż umożliwia Serwis. Lista obsługiwanych walut jest dostępna na stronach internetowych Serwisu w zakładce „Notowania”.
9. Powiadomienia Nkantor.pl – komunikaty przesyłane od Serwisu do Użytkownika z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, w szczególności poczty elektronicznej email oraz usługi SMS.
10. Godziny Pracy – czas dostępności usług świadczonych przez Serwis. Godziny Pracy publikowane są na stronach internetowych Nkantor.pl, w zakładce „Kontakt”.
11. Przewodnik Serwisu Nkantor.pl – instruktaż obsługi transakcji w Panelu Transakcyjnym Serwisu Nkantor.pl dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej Nkantor.pl.
12. Ustawa o usługach elektronicznych – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami),
13. Prawo Dewizowe – Ustawa Prawo Dewizowe (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 410 z późniejszymi zmianami);
14. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami);
15. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
16. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 249, poz. 1661 z późniejszymi zmianami).

§2 Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o usługach elektronicznych, Operator ustanawia Regulamin.
2. Każdy użytkownik ma dostęp do Regulaminu. Regulamin jest dostępny poprzez zakładkę „Regulamin” ze strony internetowej Nkantor.pl.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu i Operatora.
4. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi dostępne w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Operator zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną po poprawnym zakończeniu Rejestracji. Rejestracja może być zakończona jedynie po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
6. Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Zarząd Operatora.

II.Usługi Nkantor.pl

§3 Usługi Nkantor.pl

1. Operator prowadzi Serwis i świadczy usługi dostępne w Serwisie z zachowaniem najwyższych standardów handlowych i bezpieczeństwa.
2. Operator za pomocą Serwisu świadczy usługi wymiany walut z zakresu Obsługiwanych Walut. Wymiana odbywa się za pomocą rachunków bankowych, prowadzonych w odpowiednich walutach, należących do Użytkowników i Operatora. Wszelkie dyspozycje dotyczące wymiany walut Użytkownik składa za pomocą Panelu Transakcyjnego.
3. Usługi wymiany walut świadczone przez Serwis są dostępne wyłącznie dla Użytkowników w Godzinach Pracy. Zmiana Godzin Pracy nie stanowi zmiany Regulaminu.

§4 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przez odnośnik ze strony internetowej Nkantor.pl, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
2. Zakres danych oraz niezbędne kroki do ukończenia procesu Rejestracji wskazane są w formularzu rejestracyjnym.
3. Podanie prawidłowych i prawdziwych danych osobowych lub informacji identyfikującej osobę prawną oraz dotyczących numerów rachunków oraz waluty rachunków są niezbędne do przeprowadzenia transakcji wymiany walut. Brak możliwości przeprowadzenia transakcji wynikający z błędnego lub nieprawdziwego podania ww. danych oraz niedokonanie aktualizacji tych danych nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora.
4. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji otrzymane środki będą zwracane nadawcy. W takich okolicznościach zwrócona kwota zostanie obciążona opłatą manipulacyjną w wysokości 20 zł i potrąceniem ewentualnych kosztów bankowych wynikających z wykonanej operacji. Koszty te zależne są od Taryfy Opłat i Prowizji odpowiedniego banku.
5. Serwis zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności opisaną w §18.

§5 Wpłata środków

1. W celu przeprowadzenia wymiany (zakupu lub sprzedaży) walut, Użytkownik musi wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy Operatora.
2. Użytkownik wpłaca środki na rachunek wskazany przez Operatora. Operator, stosownie do rodzaju i waluty transakcji, w zakładce „wpłata środków” w Panelu Transakcyjnym, wskazuje rachunek bankowy Operatora do uznania.
3. Operator wskazuje tytuł przelewu środków.
4. Wskazanie rachunku bankowego Operatora do wpłaty dla Użytkownika, odbywa się z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i czasu wykonania operacji.
5. Użytkownik dokonujący przelewów walutowych, powinien wykonać je w opcji SHA, to jest przy zachowaniu podziału kosztów przelewu pomiędzy Użytkownika i Operatora.
6. W przypadku nie zastosowania wymagań określonych w p. 5, wszelkie opłaty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.
8. Instrukcje dotyczące przeprowadzania transakcji, tj. zasilenia Konta Użytkownika znajdują się w Przewodniku Serwisu Nkantor.pl.

§6 Wymiana walut

1. Kursy walut, po których Użytkownik może w danym momencie dokonać transakcji wymiany waluty, dostępne są w Panelu Transakcyjnym w zakładce „wymiana walut”.
2. Wymiana walut w Serwisie jest możliwa po prawidłowym zdefiniowaniu w Panelu Transakcyjnym rachunków bankowych.
3. Wypłata środków po wymianie, może odbywać się wyłącznie na rachunki bankowe zdefiniowane w Panelu Transakcyjnym.
4. Operator zastrzega możliwość wprowadzenia minimalnych kwot uprawniających do przeprowadzenia operacji wymiany walut. Zmiana minimalnej wartości wykonania transakcji w poszczególnych walutach nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. Operator przyjmuje do realizacji transakcję wymiany walut zleconą przez Użytkownika, po określeniu w formularzu „wymiany walut” w Panelu Transakcyjnym, parametrów transakcji:
a.kierunek transakcji (kupno, sprzedaż)
b.waluta
c.numer rachunku bankowego do wypłaty
d.wymieniana kwota
oraz akceptacji poprzez wybór opcji „wykonaj”.
6. Wymiana walut jest rozliczana w oparciu o kurs publikowany w formularzu „wymiany walut” w Panelu Transakcyjnym w chwili akceptacji transakcji przez Użytkownika.

§7 Wypłata środków

1. Po przeprowadzonej wymianie walut, Użytkownik poprzez odpowiednią zakładkę wypłaca środki na zdefiniowany wcześniej rachunek bankowy.
2. Wypłata środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie na rachunki bankowe zdefiniowane w Panelu Transakcyjnym.
3. Użytkownik może zlecić wypłatę środków w dowolnym czasie, tj. w Godzinach Pracy i poza Godzinami Pracy.
4. Wypłata środków przez Serwis na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika, niezależnie od trybu transakcji, jest realizowana w Godzinach Pracy.
5. Użytkownik może wypłacić środki bez przeprowadzenia wymiany walut pod zastrzeżeniem pkt 6 i 7.
6. Użytkownik, który wpłacił środki do Serwisu i nie wymienił ich, może powrotnie wypłacić środki wyłącznie na rachunek bankowy, z którego środki zostały wpłacone do Serwisu.
7. Wypłata środków, które nie były wymienione w Serwisie, na rachunek inny niż ten, z którego zostały wpłacone do Serwisu będzie anulowany. Trzykrotne powtórzenie takiego zdarzenia będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 50 PLN.
8. Wypłata środków, które były wymienione w Serwisie, odbywa się wyłącznie poprzez Serwis. Wypłata środków w inny sposób będzie anulowana. Trzykrotne powtórzenie takiego zdarzenia będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości 50 PLN.
9. Jeśli z tytułu wypłaty środków na rachunek bankowy, Operator ponosi koszt w banku, tym kosztem jest obciążany Użytkownik. O wysokości kosztu wypłaty środków Użytkownik jest informowany w odpowiedniej zakładce Panelu Transakcyjnego.
10. Operator wprowadza minimalne kwoty wypłaty środków z Serwisu na rachunki bankowe w wysokości: 500 PLN, 100 EUR, 100 CHF, 100 USD, 100 GBP. Wypłaty niższych kwot obciążane są dodatkowym kosztem, ponad koszt określony w pkt 8., w wysokości 1 PLN lub równowartości w wypłacanej walucie. Zmiana minimalnej wartości wypłaty środków wolnej od kosztu nie stanowi zmiany Regulaminu.

§8 Powiadomienia Nkantor.pl

1. W celu sprawnej i bezpiecznej wymiany walut, Serwis przesyła do Użytkownika na adres email lub telefon komórkowy wskazane w trakcie Rejestracji, komunikaty email lub SMS.
2. Powiadomienia Nkantor.pl w formie komunikatów email, dotyczące przebiegu transakcji lub z kodem jednorazowym do uwierzytelnienia operacji w Serwisie są wysyłane do Użytkownika w następujących okolicznościach:
a.po akceptacji i zakończeniu Rejestracji,
b.po zaksięgowaniu środków na Koncie Użytkownika (po uznaniu rachunku bankowego Operatora przelewem środków do wymiany od Użytkownika),
c.po wykonaniu przez Operatora przelewu wymienionych środków (po obciążeniu rachunku bankowego Operatora przelewem wymienionych środków do Użytkownika).
3. Powiadomienia Nkantor.pl w formie komunikatów email lub SMS, Serwis przesyła do Użytkownika w następujących okolicznościach:
a.podczas definiowania rachunków bankowych w Panelu Transakcyjnym
b.podczas zmiany hasła w Panelu Transakcyjnym lub w formularzu Resetowania Hasła,
c.podczas zmiany danych Użytkownika w Panelu Transakcyjnym.

§9 Bezpieczeństwo

1. Operator nie wysyła hasła dostępu do Panelu Transakcyjnego poprzez SMS lub na adres email Użytkownika.
2. Operator nie wysyła poprzez SMS lub na adres email Użytkownika próśb o podanie jakichkolwiek danych, w szczególności hasła dostępu do Panelu Transakcyjnego.
3. Podczas Rejestracji i od chwili logowania Użytkownika do Panelu Transakcyjnego, wszelkie dane przesyłane pomiędzy transakcyjną stroną internetową Serwisu z adresu https://panel.Nkantor.pl/ a Użytkownikiem, wykorzystują bezpieczną, szyfrowaną 256-bitowym kluczem, transmisję danych.
4. W celu uwierzytelnienia niektórych operacji w Serwisie, Operator stosuje kod jednorazowy, przesyłany za pomocą powiadomienia email lub SMS oraz hasło dostępowe.

§10 Czas rozliczenia transakcji

1. Czas realizacji transakcji wymiany walut jest liczony od momentu uznania rachunków bankowych Operatora przelewem środków od Użytkownika. W przypadku wpływu środków w dniu roboczym po Godzinach Pracy, za moment wpływu uznaje się początek Godzin Pracy następnego dnia roboczego.
2. Czas realizacji transakcji zależy od banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy, który będzie uznany po transakcji wymiany walut. Szacunkowy czas realizacji transakcji zależny od rodzaju transakcji i udziału w transakcji poszczególnych banków jest podany na stronach internetowych Nkantor.pl.
3. Operator nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności z powodu opóźnień w realizacji przelewów bankowych, awarii łączy telekomunikacyjnych, przyczyn leżących po stronie Użytkownika itp.

§11 Dowody księgowe

1. Po przeprowadzeniu każdej transakcji Operator wystawia Użytkownikowi dowód sprzedaży w postaci rachunku bądź faktury.
2. Dowód wymiany walut i innych kosztów transakcji (np. kosztów bankowych) jest dostępny w wersji elektronicznej w Panelu Transakcyjnym.
3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wystawianie dowodów księgowych w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji Użytkownik jest zobowiązany złożyć na piśmie stosowne oświadczenie i przesłać je na adres siedziby Operatora. Za wystawienie i przesłanie każdego dowodu księgowego w postaci fizycznej Użytkownik ponosi koszty doręczenia korespondencji w zryczałtowanej wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Opłata będzie rozliczana przy odbiorze w formie przesyłki za pobraniem.

§12 Dane Użytkownika

1. Z wykorzystaniem Panelu Transakcyjnego, Użytkownik ma możliwość weryfikacji i modyfikacji danych podanych podczas Rejestracji.
2. Użytkownik może zmienić dane adresowe i numer telefonu.
3. Użytkownik nie może zmienić danych identyfikujących Użytkownika.

§13 Opłaty

1. Operator nie pobiera opłat jednorazowych lub abonamentowych za założenie i korzystanie z Konta Użytkownika.
2. Operator pobiera od Użytkownika opłaty w przypadku wystąpienia kosztów bankowych za uznanie lub obciążenie rachunku bankowego Operatora. Użytkownik każdorazowo przy wykonywaniu operacji wpłaty lub wymiany walut jest informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora.
3. Użytkownik wykonuje przelew walutowy ze swojego rachunku na rachunek Operatora z opcją SHA, tj. z podziałem kosztów przelewu, czyli Użytkownik ponosi koszt banku zleceniodawcy a Operator ponosi koszt banku odbiorcy.
4. Operator wykonuje przelew walutowy na rachunek Użytkownika z opcją SHA. Kosztami przelewu walutowego po stronie Operatora jest obciążany Użytkownik. Wysokość tego kosztu jest wskazywana podczas operacji wymiany walut.
5. W przypadku wystąpienia opłaty bankowej za otrzymanie przez Operatora przelewu bez zachowania postanowień pkt 3 lub opisanej w §15 pkt 4, koszty takiej operacji w całości pokryje Użytkownik. Jeśli na Koncie Użytkownika nie będzie dostatecznej ilości środków do pokrycia tych kosztów, Operator zwróci się do Użytkownika o zwrot poniesionych kosztów, a Użytkownik w ciągu trzech dni roboczych zwróci środki Operatorowi.

§14 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do obsługi Serwisu są następujące:
a.komputer lub inne urządzenie wyposażone w system operacyjny z dostępem do sieci Internet,
b.przeglądarka internetowa, obsługującą połączenia szyfrowane SSL,
c.konto poczty elektronicznej email oraz aplikację do obsługi konta poczty elektronicznej,
d.telefon komórkowy,
e.aplikację do odczytu plików w formacie PDF.

III.Ograniczenia, zastrzeżenia, błędne transakcje

§15 Ograniczenia w transakcjach wymiany walut wynikające z przepisów prawa

1. Operator zastrzega prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania uzasadnienia, jeżeli będzie to wynikało z realizacji przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub naruszenia innych aktów prawnych. W takich okolicznościach Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.
2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych identyfikujących Użytkownika, pod zastrzeżeniem okoliczności z pkt 1.
3. Jeśli stroną transakcji nie jest Użytkownik, tj. właścicielem zdefiniowanego w Panelu Transakcyjnym rachunku bankowego, na który będą przelewane środki z wymiany, nie jest Użytkownik, wówczas Użytkownik Serwisu jest zobowiązany przy definiowaniu rachunku bankowego zaznaczyć pole „Stroną transakcji są osoby trzecie” i podać poprawne dane tej osoby lub tego podmiotu.
4. W przypadku udziału w transakcji wymiany walut strony innej niż Użytkownik i braku podania poprawnych danych tej strony, zastosowanie będą miały zapisy §13 pkt 5.

§16 Zastrzeżenia

1. W przypadku, gdy Użytkownik postępuje niezgodnie z Regulaminem bądź w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora lub Serwisu, Operator ma prawo zawiesić, zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika.
2. W przypadku utraty, zagubienia lub wyjawienia hasła stronie trzeciej przez Użytkownika, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z tego faktu.
3. Operator ma prawo odmówić lub odstąpić od zawarcia transakcji w następujących przypadkach zawinionych przez Użytkownika:
a.Użytkownik podczas Rejestracji podał nieprawdziwe dane,
b.Użytkownik dodał do Konta Użytkownika numery rachunków bankowych, które nie należą do niego i nie wskazał, że ich właścicielem jest trzecia strona,
c.Użytkownik nie zaktualizował danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji,
d.Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora.
4. Operator ma prawo odmówić lub odstąpić od zawarcia transakcji w następujących przypadkach nie zawinionych przez Użytkownika:
a.jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że w proces transakcji został bez wiedzy i akceptacji Operatora (np. za pomocą ataku hackerskiego) wprowadzony lub zmieniony czynnik mający wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne fakty mające wpływ na transakcję,
b.wynikających z działania tzw. siły wyższej, a których Operator nie mógł przewidzieć i im przeciwdziałać,
c.wskutek awarii elektronicznych systemów bankowych, które pośredniczą w zawarciu transakcji,
d.wskutek awarii systemów informatycznych u podmiotów, które dostarczają usługi hostingu lub notowań walut dla Operatora,
e.wobec wystąpienia sytuacji uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie danych wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile było to spowodowane okolicznościami tzw. siły wyższej i na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone, do chwili ustania okoliczności i skutków działania siły wyższej.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika wskutek błędów popełnionych przez Użytkownika, a w szczególności:
a.wysłaniem środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,
b.wysłaniem środków finansowych na rachunek Operatora z tytułem przelewu innym niż wskazany przez Operatora,
c.wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy do przelewu środków od Operatora,
d.wprowadzenia błędnej waluty w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy do przelewu środków od Operatora,
e.czynności wykonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione, w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpiła z winy Użytkownika.

§17 Błędne wykonanie transakcji

1. Jeśli wskutek błędu człowieka lub czynników technicznych, Użytkownik wykonał operację wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste, istotnie odbiegające od faktycznych notowań kursów walut, wówczas taka transakcja będzie anulowana, a środki wynikające z wykonania tej transakcji w nominalnej wysokości zwrócone Operatorowi.
2. Jeśli wskutek błędu człowieka lub czynników technicznych, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę inną niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas:
a.Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres email Użytkownika,
b.Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania reklamacji z wezwaniem do dopłaty. Użytkownik zgłasza reklamację z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Transakcyjnym podając zastrzeżenia.

IV.Polityka prywatności i prawa własności

§18 Polityka prywatności Użytkowników

1. Dane osobowe pozyskiwane za pomącą Serwisu, w związku z usługami świadczonymi za pomocą Serwisu, przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Aby zapewnić należytą i zgodną z prawem ochronę danych osobowych Użytkowników, Operator, zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, utworzył zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.
4. Akceptacja Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
5. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do Rejestracji Użytkownika oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i podmioty z nim powiązane jest nieobowiązkowa, jej brak nie oznacza braku możliwości korzystania z Serwisu.
7. Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych w każdym momencie. Usunięcie tych danych powoduje jednocześnie zablokowanie Konta Użytkownika.
8. Dane przedstawione przez Użytkownika wykorzystywane są do:
a.poprawnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem realizacji usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisu,
b.wykonywania obowiązków wynikających z zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
c.celów księgowych,
d.informowania Użytkowników o usługach oferowanych przez Operatora,
e.niezbędnej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.
9. Operator nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych Użytkownika innym Użytkownikom, ani innym osobom lub podmiotom gospodarczym bez zgody Użytkownika.
10. Identyfikacja adresu IP w Panelu Transakcyjnym służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa Użytkownika i nie jest wykorzystywana do jakichkolwiek celów statystycznych.
11. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieokreślonym w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.
12. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności.

§19 Prawa własności intelektualnej

1. Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie z materiałów pozyskanych ze stron internetowych Serwisu jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów, stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Operatora na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych.
2. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Operatora. Logo i nazwy prezentowane na stronach Serwisu są znakami towarowymi lub utworami należącymi do Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

V.Postanowienia końcowe

§20 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli w jego ocenie usługi Serwisu są realizowane w sprzeczności z Regulaminem.
2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności będącej powodem reklamacji.
3. Użytkownik zgłasza reklamacje z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego z poziomu Panelu Transakcyjnego.
4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana do Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego z poziomu Panelu Transakcyjnego.

§21 Warunki rozwiązania umowy

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Operatora.
2. Użytkownik z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Transakcyjnym zgłasza rezygnację z usług świadczonych przez Operatora.
3. Operator usuwa Konto Użytkownika oraz wszystkie dane identyfikujące Użytkownika.
4. Użytkownik nie może rozwiązać umowy wówczas, gdy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem pozostały nierozliczone transakcje i operacje finansowe.

§22 Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Operatora.
2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach za pomocą komunikatu na stronie głównej Serwisu oraz wiadomości, dostępnej w Panelu Transakcyjnym.
3. Zalogowanie się do Panelu Transakcyjnego i brak zgłoszenia nieakceptacji Regulaminu oznacza akceptację zmian Regulaminu.
4. Brak akceptacji Regulaminu następuje przez zgłoszenie Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego w Panelu Transakcyjnym. Brak akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości korzystania z Konta Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień §21 pkt 4.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy prawa dewizowego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016r.

NKantor